Kategórie výrobkov

Zákaznícky účet

Kontaktný e-mail:

akela@akela.sk

Infolinka:

00421 907 832 712

Obchodné podmienky

1. Obchodné podmienky

1. Tieto obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom elektronického obchodu www.akela.sk spoločnosťou PANACEA, s.r.o., Prielohy 693/3, 010 07 Žilina, IČO:36374512, DIČ SK2020101622, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina odd.Sro vl.č. 10596/L, ktorého činnosť podlieha dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ul.Predmestská 71, 011 79 Žilina, ďalej len predávajúci/ a obchodnými partnermi /ďalej len kupujúci/. Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia obchodným zákonníkom.

 

2. Návrh zmluvy – objednávka

1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky .Objednávka môže byť vytvorená len elektronicky a musí obsahovať konkrétne údaje o názve tovaru, technickú špecifikáciu a všetky údaje v súlade s Obchodným zákonníkom.
2. Odoslaná objednávka je záväzná a touto sa kupujúci zaväzuje zaplatiť cenu tovaru uvedenú pri objednávanom tovare cez e-shop.
3. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim aj predávajúcim.
4. V prípade neprevzatia doručeného tovaru hradí kupujúci oprávnené náklady vzniknuté predávajúcemu v plnej výške.
5. Odoslanou objednávkou kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.

 

3. Ceny a záruka na tovar

1. Ceny tovarov sú záväzné až do doby ich zmeny a platia pri objednávke cez náš elektronický obchod. Z dôvodu úspory nákladov a času pri vybavovaní objednávky elektronicky, sa cena tovaru zakúpeného cez e-shop nemusí zhodovať s cenou na predajni.
2. Uvedené ceny sú konečné vrátane DPH.
3. K cene tovaru je pripočítané poštovné na dobierku, ktorého výška je uvedená pri objednávke ( v rámci celej SR - 4,90 € s DPH ). Pri platbe vopred je poštovné 3,90 s DPH. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí dobierky. Pri nákupe nad 70 EUR s DPH je dodanie ZADARMO.

4. Ceny na eshope nemusia byť zhodné s cenami na kamennej predajni, nakoľko cenová stratégia a akcie sa vzťahujú na eshop osobitne.

5. Záruka na tovar je 2 roky.

 

4. Platba za tovar

Platba za tovar objednaný prostredníctvom elektronického obchodu www.akela.sk je realizovaná prostredníctvom zásielkovej spoločnosti formou dobierky alebo v hotovosti pri osobnom odbere.

 

5. Dodanie tovaru

1. Dodanie tovaru je realizované expresnou zásielkovou službou na adresu určenú v objednávke alebo osobným prevzatím po dohode s predávajúcim v prevádzke PANACEA s. r. o., Prielohy 693/3, 010 07 Žilina - Solinky.
3. Dodacia doba tovaru je od 24 hodín do 20 pracovných dní podľa skladových zásob.
4. V prípade dlhšej dodacej doby ako 10 pracovných dní je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho.
5. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodaný tovar a prípadné mechanické poškodenie písomne zaprotokolovať s kuriérom zásielkovej služby a neodkladne informovať predávajúceho najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky.
6. Za mechanické poškodenie zistené po prevzatí tovaru predávajúci nezodpovedá.
7. Ak si kupujúci pri možnosti "OSOBNÝ ODBER" neprevezme na predajni objednaný tovar do 10 pracovných dní od potvrdenia vybavenia objednávky, táto objednávka bude zrušená.

 

6. Odstúpenie od zmluvy / zásielkový obchod/

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.
2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.1, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
3. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.
4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Formulár odstúpenia od zmluvy

 

Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú;

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

7. Ochrana osobných údajov

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcií ochrana osobných údajov.

 

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Prípadné reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch:

- telefonicky (mobil: 0918 667 508)
- e-mailom (bujna@panacea.sk)

Rozsah a oprávnenosť reklamácie bude posúdená po zaslaní tovaru doporučene späť na našu adresu. O stave a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme priebežne informovať. Pri rýchlejšie vybavenie reklamácie prosíme doložiť doklad o kúpe tovaru a vyplnení

Reklamačný formulár

Na všetok predávaný tovar, ak nie je pri tovare uvedené inak, sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá sa v prípade reklamácie predlžuje o dobu jej vybavenia.

Záruka sa nevzťahuje na
- na vady prevádzkového charakteru, ktoré u dodaného tovaru vzniknú jeho používaním iným ako stanoveným spôsobom,
- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, dodatočnou manipuláciou a obsluhou,

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol zakúpený cez náš internetový obchod alebo ho nie je možné preukázať platným dokladom o jeho zakúpení.

Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamácie predajcovi. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady a predajca je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci však môže namiesto odstránenia vady požadovať aj výmeru tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predajcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predajca môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
V prípade, že tovar má neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar bezvadne používaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Také isté právo má kupujúci aj v prípade, že vada je odstrániteľná, avšak nemôže tovar pre opätovný výskyt vád po oprave používať alebo nemôže tovar pre väčší počet vád riadne užívať. V prípade, že tovar má inú neodstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie tovaru po oprave, výmena tovaru, vrátenie tovaru, zamietnutie reklamácie podľa týchto Záručných a reklamačných podmienok alebo vrátenie peňazí podľa čl.6 ods.4 Obchodných podmienok pri odstúpení od zmluvy.


Reklamovaný tovar doručí zákazník na vlastné náklady na adresu prevádzky spoločnosti PANACEA s.r.o.

 

Alternatívne riešenie sporov
V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

 

SÚKROMIE

Prevádzkovateľ internetového obchodu Akela na internetovej adrese www.akela.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. 

 

Čo sú COOKIES?

Používame na týchto stránkach nasledovné typy cookies - cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:

Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.


Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.


Základné súbory cookie využívame v prípade, že ste registrovaným užívateľom našich stránok na zapamätanie vašich prihlasovacích údajov do našich stránok. Súbory cookie tretích strán Súbory cookie poskytované spoločnosti Google využívame na našich stránkach na rozsiahlu analytiku návštevnosti. Súbory cookies služieb Youtube a Facebook preberáme na naše stránky v súvislosti s využitím interaktívnych prvkov týchto služieb na našich stránkach. Tieto následne využívajú získané informácie na odporučenie ďalších videí, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo napríklad prispôsobenie výpisu fanúšikov našich stránok na facebooku vášmu okruhu priateľov. Kompletný prehľad využitia súborov cookie spomenutých tretích strán si môžete prečítať v rámci ich pravidiel využívania súborov cookie. Nastavenia cookies môžete sami zmeniť V prípade, že nesúhlasíte s využívaním súborov cookies na našich a ďalších internetových stránkach, sami si vo svojom webovom prehliadači môžete nastaviť pravidlá ako sa majú súbory cookie využívať a či ich budete poskytovať druhým a tretím stranám. Internetové prehliadače majú defaultne nastavené automatické akceptovanie cookies. Sami ho v nastaveniach prehliadača môžete zablokovať alebo nastaviť upozorenia na ich vyžiadanie. Zmena, ktorú nájdete popísanú napríklad v pomocníkovi prehliadača, je vždy platná len pre jeden konkrétny prehliadač a konkrétne zariadenie. Súbory cookie priebežne vo vašom počítači vymažú aj rozličné “čistiace” programy. V prípade, že využívanie súborov cookies sami v prehliadačoch zakážete, naše stránky nebudú využívať vaše súbory cookies.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu.